ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2552 Journal of Animal and Veterinary Advances ปีที่ : 8 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 223-228 พ.ศ. : 2009

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-15 14:13:57

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-15 14:13:57