ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Institutional development for community-based watershed management: case study in planning and implementation of the Upper Nan Watershed Management Project in Sopsai Watershed, Nan Province, Northern Thailand.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2544 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2544 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Institutional development for community-based watershed management: case study in planning and implementation of the Upper Nan Watershed Management Project in Sopsai Watershed, Nan Province, Northern Thailand.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Institutional development for community-based watershed management: case study in planning and implementation of the Upper Nan Watershed Management Project in Sopsai Watershed, Nan Province, Northern Thailand.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. นิตยา กิจติเวชกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2544 Global Change and Sustainable Development in Southeast Asia", 17-19 February 2001. A Regional Science-Policy Conference, Chiang Mai Thailand
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-18 11:05:12

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-18 11:05:12