ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความเป็นพิษของ NSAIDs ที่มีผลต่อ Cao-2 cell.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2544 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2544 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-03-10 00:00:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:11:09