ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2544 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2543 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Improvement of bottled drinking water producer inPattani by using autonomous quality assurance system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -