ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสังเคราะห์สารกลิ่นรสวนิลลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2548 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 4 เลขหน้า : 93-97 ปีพ.ศ. : 2548

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-21 11:14:14

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:01:04