ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตวานิลลินจากจุลินทรีย์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2550 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 111-117 ปีพ.ศ. : 2550

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-21 11:18:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 06:53:17