ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าพระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าพระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าพระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:40:06