ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การรับรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษา รูปด้านหน้าตึกแถวเมืองลำปาง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การรับรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษา รูปด้านหน้าตึกแถวเมืองลำปาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การรับรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษา รูปด้านหน้าตึกแถวเมืองลำปาง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:39:20