ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2543 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2542 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Sickness absenteeism among personnel of Faculty ofMedicine, Prince of Songkla University.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

การเจ็บป่วย, ค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วย, , การลาป่วย, การหยุดงาน

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน และฐานข้อมูล ด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2561ผลการใช้ระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะต่อการลดอัตราตายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2560การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2561-02-03 11:41:29