ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาการเตรียมน้ำเชื่อมกลุโคสจากมันสำปะหลังโดยโคจิผสมของ Aspergillus sp.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาการเตรียมน้ำเชื่อมกลุโคสจากมันสำปะหลังโดยโคจิผสมของ Aspergillus sp.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศึกษาการเตรียมน้ำเชื่อมกลุโคสจากมันสำปะหลังโดยโคจิผสมของ Aspergillus sp.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-22 11:10:55

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:26:44