ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาซักเกอร์เพื่อผลิตอาหารปลานิล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาซักเกอร์เพื่อผลิตอาหารปลานิล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาซักเกอร์เพื่อผลิตอาหารปลานิล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-21 10:15:42

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:32:35