ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : TRANSIT MODE CHOICE ANALYSIS MODELS : A CASE STUDY OF KHON KAEN UNIVERSITY
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:14:05