ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการระบบการผลิตและการตลาดกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการระบบการผลิตและการตลาดกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : โครงการระบบการผลิตและการตลาดกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:49:31