ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-09-26 16:37:08

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-10-10 23:23:54