ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII): Design and Fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite Electrode for Flow-based Determination of Antioxidant

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII): Design and Fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite Electrode for Flow-based Determination of Antioxidant
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII): Design and Fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite Electrode for Flow-based Determination of Antioxidant
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:24:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:02