ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

PACCON2013: Facile Synthesis of Graphene-Polyaniline Nanocomposites for Use as Sensing Electrodes

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:24:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:02