ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

SILVER NANOPARTICLE-ELUTING WOUND DRESSING FOR ANTI-INFECTION

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:26:11

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:02