ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Kontad (formerly Suriya) Ounnunkad*, Sukon Phanichphant, “Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites”, Materials Research Bulletin (2012), 47, 473-477.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Kontad (formerly Suriya) Ounnunkad*, Sukon Phanichphant, “Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites”, Materials Research Bulletin (2012), 47, 473-477.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Kontad (formerly Suriya) Ounnunkad*, Sukon Phanichphant, “Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites”, Materials Research Bulletin (2012), 47, 473-477.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:26:29

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:02