ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

S Phanichphant*, S. Ounnunkad, Antimicrobial Nanomaterials in the Textile Industry, in “Bionanotechnology II: Global Prospects” David Reisner (Ed), Chapter 18, pp. 327-345 CRC Press 2011.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : S Phanichphant*, S. Ounnunkad, Antimicrobial Nanomaterials in the Textile Industry, in “Bionanotechnology II: Global Prospects” David Reisner (Ed), Chapter 18, pp. 327-345 CRC Press 2011.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : S Phanichphant*, S. Ounnunkad, Antimicrobial Nanomaterials in the Textile Industry, in “Bionanotechnology II: Global Prospects” David Reisner (Ed), Chapter 18, pp. 327-345 CRC Press 2011.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:26:29

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:02