ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-01 11:26:29

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:36:03