ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-07 16:15:25

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:36:26