ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The Preferences of Architecture Students on the Built Environment in front of the Hue Citadel

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-07 16:15:25

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:37:13