ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคาร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคาร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคาร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-11-07 16:15:25

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:37:47