ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมด้วยแบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมด้วยแบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Genetically Modified Plants with Agrobacterium tumefaciens : a tool for Plant Transformation
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ทางชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-12-06 14:17:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-28 11:49:25