ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในสภาพปลอดเชื้อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในสภาพปลอดเชื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : In vitro culture of Momordica charantia L.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ทางชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-12-06 14:24:00

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-11-19 10:40:51