ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-12-08 13:40:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:11:08