ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-12-08 13:40:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:11:08