ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-12-08 13:41:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:11:09