ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Development of tablets containing probiotics: Effects of formulation and processing parameters on bacterial viability

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-12-08 13:41:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:11:10