ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of ascorbic acid on streptozotocin-induced oxidative stress and memory impairment in rats.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2550 Thai Journal of Physiological Sciences
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

Effects

KEYWORD

สร้างโดย : tophan thandorn 2556-12-15 20:04:47

แก้ไขล่าสุดโดย : tophan thandorn 2556-12-15 20:04:47