ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเข้ากล้วยไม้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเข้ากล้วยไม้
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Agrobacterium - Mediated T ransformation in Orchid
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ชีววืทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-12-22 15:17:56

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-08 15:42:37