ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การชักนำแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงเมลดของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การชักนำแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงเมลดของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Callus induction from seeds in vitro culture from rice KDML 105 and glutinous rice RD 6
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-01-15 11:20:46

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-25 23:36:24