ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดต้นที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบโสน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : สูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดต้นที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบโสน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The formula that induces complete plant tissue culture from Sesbania leaves
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-01-15 11:24:18

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-04-05 11:27:04