ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-01-15 11:26:48

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-17 23:52:48