ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : --
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

ไส้เดือน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-29 11:06:52

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:36:12