ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของไส้เดือนดินในระบบนิเวศเกษตรกรรม ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

ไส้เดือน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-29 11:08:40

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:36:12