ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2543 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2543 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

การเกษตร

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-29 11:10:54

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:35:43