ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความหลากหลายของเห็ดในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2542 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2542 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

เห็ด

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-29 11:12:29

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:35:47