ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2549 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

น้ำปลาร้า

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-30 10:52:17

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:55:54