ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสรัางเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของคาน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

โก่งตัว, คาน

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-02-05 10:13:19

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:56:15