ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย เจนศักดิ์ คชนิล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตค.54

TAG

ความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจร

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การศึกษาอิทธิพลของช่วงคานต่อการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กการประเมินความสามารถต้านทางแรงแผ่นดินไหวและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาอาคารโรงเรียนตามแบบมาตรฐานในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยการศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทางแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทยการประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : รัชนี เพ็ชร์ช้าง 2557-02-05 11:48:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:56:37