ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TAG

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก, พิทักษ์, อภิศักดิ์

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-02-15 22:34:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 19:45:07