ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาโครงสร้างผ้าทอมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาโครงสร้างผ้าทอมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศึกษาโครงสร้างผ้าทอมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ กัญจน์ชญา จันทรังษี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2557-08-06 15:19:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:33:06