ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

"Dynamic Internal Audit Innovation and Ongoing Firm Survival: An Empirical Study from Thai-Listed Firms"

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ NIDA Development Journal, Volume 54 Number 4 (October-December 2014)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2557-08-14 16:28:43

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2557-08-14 16:28:43