ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-choice Answer Sheet with Image Processing

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 ISEANS หน้า 86
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TAG

multiple-choice

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-09-26 12:42:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:20:21