ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Evaluation of dyes decolourisation by the crude enzyme from Pleurotus sajor-caju grown on sorghum seed media. .

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2551 Pakistan journal of biological science . 11 (1) : 62-67.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-24 11:25:28

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2557-02-17 09:17:38