ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยในชุมชน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ส.ค. 256 หน้า 321-328
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช

TAG

การเลี้ยง, ปุ๋ยหมัก, พืชผักปลอดภัย, ไส้เดือน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-10-11 14:42:57

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:04:55