ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อน้ำพุง จังหวัดสกลนคร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 กาปรระชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 21-23 ธ.ค. 2556 หน้า 21-26

TAG

เขื่อนน้ำพุ, ความหลากหลาย, ไส้เดือนดิน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-10-11 14:46:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:04:55