ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:สกว
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The vermicomposting for Organic Plant Production
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

การเพาะเลี้ยง, พืชผักปลอดภัย, ไส้เดือนดิน

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-10-11 14:59:10

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:04:56