ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานและสภาพอุุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP หุ้มด้วยถุงชนิด Nylon/LDPE

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานและสภาพอุุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP หุ้มด้วยถุงชนิด Nylon/LDPE
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. นันทา เป็งเนตร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 หน้า 394-397
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

ไคโทซาน, บรรจุภัณฑ์, มะม่วงน้ำดอกไม้, สารเคลือบผิว

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-10-11 15:16:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:04:56